فرماندار قدس تودیع و معارفه شد/ از سوء مدیریتها و تحریمها تا نقش نداشتن نمایندگان مجلس در انتخاب فرمانداران